• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Накнадни упис у матичну књигу умрлих Штампа
30. март 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
- Потврда о смрти (издата од стране лекара - у два примерка)
- Извод из матичне књиге рођених  за умрло лице
- Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице
- За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
- Уверење о држављанству за умрло лице
- Копија личне карте покојника
- По потреби и друга документација
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Републичка административна такса:
износ: 700 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-693

Радно време са странкама: 07.30-15.30