• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - техничка документација водоводна мрежа у МЗ Амерић Штампа
26. јун 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57.  Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у јавне набавке услуге израде техничке документације
за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у МЗ Амерић,
ЈНМВ бр. 2.11/2019


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

Врста предмета јавне набавке: услуге

Опис предмета набавке: Израда техничке документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже
    
Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројекта и нацрта, процена трошкова

Уговорена вредност:  423.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Три

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 1.400.000,00 дин. без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 1.273.000,00  дин. без ПДВ-а

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 1.400.000,00 дин. без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 1.273.000,00  дин. без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.  

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 31.5.2019. године.

Датум закључења уговора: 20.6.2019. године.

Основни подаци о добављачу: Носиоца посла Момчило Давидовић ПР, Биро за пројектовање и инжењеринг „Акваинжењеринг МД“ из Младеновца, ул. Обрада Станојевића бр. 1, ПИБ: 109938382, матични број: 64530852 са чланом групе понуђача Геодетски биро „Terra“ Миодраг Степић ПР из Младеновца, ул. Његошева б.б. , ПИБ: 101280124, матични број: 53203779

Период важења уговора: 20 дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене околности на основу којих би се вршила измена уговора.