• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - набавка грађевинског материјала Штампа
26. јун 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке грађевинског материјала,
ЈНМВ бр. 1.12/2019

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка пакета грађевинског материјала

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјал и  припадајући производи.

Уговорена вредност: 153.708,05 динара без ПДВ-а, односно 184.449,66 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:  Једна

Највиша и најнижа понуђена цена:  153.708,05 динара без ПДВ-а, односно 184.449,66 динара са обрачунатим ПДВ-ом


Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 153.708,05 динара без ПДВ-а, односно 184.449,66 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача

Основни подаци о добављачу:  П.Т.П. „Савићâ€œ д.о.о. из Смедеревске Паланке, ул. Главашева 70/2, ПИБ: 101932003, матични број: 07576099

Период важења уговора: 10 дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене