• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о покретању преговарачког поступка - адаптација пословних просторија Штампа
26. јул 2019.

На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општине Младеновац, објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда на основу чл. 36. став 1. тачка 5)

Наручилац: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, интернет страница ГО Младеновац: www.mladenovac.rs.

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавкe је извођење додатних (непредвиђених) радова на адаптацији пословних просторија у ул.Краља Петра I бр. 246 (бивши ЈП "ДИП Младеновац"), ОРН: 45262700-адаптација зграда.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: II-00-06-2/546/2019 од 7.5.2019. године


Основ и образложење за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и Мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Управе за јавне набавке бр. 404-02-2922/19 од 2.7.2019. године. Градска општина Младеновац спровела је отворени поступак јавне набавке радова број 03.10.404-14/2019 - Извођење радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац") и закључила основни уговор бр. II-00-06-2/546/2019 од 7.5.2019. године (заведен код Извођача дана 8.5.2019. године под бројем 387) о извођењу радова са Предузећем за инвестиције, изградњу и трговину 'Cubing' доо из Београда, ул. Милана Ракића 48 на износ од 3.394.920,80 динара без ПДВ-а, односно 4.073.904,96 динара са ПДВ-ом. Вршилац стручног надзора Драган Ивановић, дипломирани инжењер грађевине са лиценцом одговорног извођача радова број 414 5061 04 је, поводом благовременог захтева бр. 509 од 10.6.2019. године извођача радова 'Cubing' доо из Београда за извођењем непредвиђених радова, доставио мишљење у коме се сагласио са потребом да се изведу непредвиђени радови, и то: демонтажа постојећих излаза вентилације, постављање нових поклопаца за затварање вентилационих отвора и санирање крова на делу око вентилације и сливника, каблирање за телекомуникациону и сигналну инсталацију и опрему и пожарну опрему, као и опремање предметног пословног простора новом интернет комуникационом опремом, због организације посла будућег корисника предметног пословног простора (ЈКП Паркинг сервис). Све наведене непредвиђене радове је неопходно извести како би се извршила квалитетна и комплетна адаптација предметног пословног простора, исти се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног о јавној набавци, а за циљ имају обезбеђење оптималне функционалности објекта, као и обезбеђење сигурности и заштите самог објекта и корисника. Из свих наведених разлога, потребно је предметну набавку спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину Cubing д.о.о. Београд, ул. Милана Ракића бр. 48.


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА