• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Набавка електричне енергије за јавну расвету, ОП-ЈН бр. 1.10/2019 Штампа
07. август 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у отвореном поступку јавне набавке добара - набавка електричне

енергије за јавну расвету, ОП-ЈН бр. 1.10/2019

 

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Добро

Опис предмета набавке: Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете ГО Младеновац

 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија

Број добављача са којима је споразум закључен: Један

Датум закључења оквирног споразума: 25.7.2019. године

Период важења оквирног споразума: 12 месеци