• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о покретању поступка - додатни радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу Штампа
27. август 2019.


На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општине Младеновац, објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

за подношење понуда на основу чл. 36. став 1. тачка 5)

Наручилац: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, интернет страница ГО Младеновац: www.mladenovac.rs.

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавкe је извођење додатних (непредвиђених) радова радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, ПП-БОП бр. 3.19/2019.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 - адаптација зграда; 45400000 - завршни грађевински радови

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: II-00-06-2/1066/2019 од 13.9.2018. године

Основ и образложење за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и Мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Управе за јавне набавке бр. 404-02-2709/19 од 17.6.2019. године.Градска општина Младеновац је спровела отворени поступак јавне набавке радова број 03.05.404-44/2018 - Извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу и закључила основни уговор бр. II-00-06-2/1066/2018 од 13.9.2018. године (заведен код Извођача дана 13.9.2018.године под бројем 1028/2018) о извођењу радова са групом понуђача €“ Друштвом за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину "Јадран" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Корнатска бр. 2, као носиоцем посла, са члановима : Предузећем за трговину, грађевинарство и услуге "EX ING B&P" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Дубљанска бр. 98 и Предузећем за техничко обезбеђење "DBS Konsel security service" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Тошин бунар 274в, на износ од 118.198.928,66 динара без ПДВ-а, односно 141.838.714,39 динара са ПДВ-ом. Изршилац стручног надзора Предузеће за пројектовање, инжењеринг и опремање ентеријера €žIntellinea д.о.о. из Београда је, поводом благовременог захтева извођача радова €“ носиоца посла предузећа Јадран д.о.о. из Београда за извођењем непредвиђених радова, доставио мишљење бр. 054/2019 од 3.6.2019. године у коме се сагласио са потребом да се изведу непредвиђени радови, и то: замена свих слојева крова на објекту број 3 због изразито лошег стања постојећих слојева, као последица заробљене воде у слојевима испод хидроизолације у термоизолацији и на парној брани која је постављена преко АБ плоче, замена громобранске инсталације за коју је, након мерења отпора уземљивача, утврђено да има неисправне спустове на сва три објекта, и која се због замене хидроизолације и кровне облоге не може физички вратити на постојеће АБ држаче, радове водовода и канализација, јер су након спроведеног поступка јавне набавке констатовани учестали проблеми са дотрајалим инсталацијама у постојећим мокрим чворовима/тоалетима, због чега су неки стављени и ван функције, замена врата обложених оловом у просторијама рендген службе, јер су услед тежине почела да отпадају и радове на лакирању крила унутрашње столарије због посебних хигијенских захтева у вези редовног одржавања и дезинфекције унутрашњих дрвених врата.

Све наведене непредвиђене радове је неопходно извести како би се извршила квалитетна и комплетна санација, адаптација и инвестиционо одржавање објекта Дома здравља Младеновац, исти су у техничком, технолошком и економском смислу неодвојиви од првобитно уговорених радова, а њихово извођење има за циљ обезбеђење сигурности и заштите самог објекта и корисника.

Из свих наведених разлога, потребно је предметну набавку спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Наручилац ће упутити позив за подношење понуда првобитном извођачу-групи понуђача: Друштву за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину "Јадран" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Корнатска бр. 2, као носиоцу посла, са члановима : Предузећу за трговину, грађевинарство и услуге "EX ING B&P" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Дубљанска бр. 98, и Предузећу за техничко обезбеђење "DBS Konsel security service" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Тошин бунар 274в.


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА