• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о покретању поступка - извођење радова на изради и постављању споменика и спомен обележја Деспоту Стефану Лазаревићу Штампа
12. септембар 2019.


На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општине Младеновац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, интернет страница ГО Младеновац: www.mladenovac.rs.

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавкe је извођење радова на изради и постављању споменика и спомен обележја Деспоту Стефану Лазаревићу у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ПП- БОП бр. 3.23/2019.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45212314 - радови на изградњи историјских споменика или спомен кућа

Основ за примену преговарачког поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама и Мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Управе за јавне набавке бр. 404-02-3821/19 од 30.8.2019. године.

Предметну јавну набавку може извршити само одређени понуђач јер је носилац изкључивих права на предмету јавне набавке.

Лица којима се упућује позив за подношење понуда:

Удружење "Камена колонија" Београд, ул. Звечанска бр. 2.

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет станици Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА