• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - Набавка добара – Куповина заштитних кацига за бициклисте. Штампа
08. октобар 2019.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Опис предмета јавне набавке:
Набавка добара - Куповина заштитних кацига за бициклисте.

Предмет јавне набавке: добра.

Назив и ознака из општег речника набавке:

ОРН: 18444112 - бициклистичке кациге

Процењена вредност набавке: 75.000,00 динара без ПДВ-а

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за сваку партију посебно.

Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, односно достављањем Изјаве о испуњености обавезних услова на обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Увид и преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/
Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:
Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком:Понуда за набавку добара - куповина заштитних кацига за бициклисте, ЈНМВ бр. 1.13/2019, "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 16.10.2019. године до 12,00 часова,
на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за безбедност у саобраћају ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.
На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 16.10.2019. године са почетком у 12,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:
За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕУЗМИТЕ :КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА