logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору - изградња резервоара за воду у МЗ Шепшин

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи резервоара
за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Радови

Опис предмета набавке: Изградња резервоара за воду

Назив и ознака из општег речника набавке: 45240000 - радови на изградњи хидро-грађевинских објеката, 45247270 - радови на изградњи резервоара

Уговорена вредност: 2.497.550,00 динара без ПДВ-а, односно 2.997.060,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: 2.497.550,00 динара без ПДВ-а, односно 2.997.060,00 динара са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.497.550,00 динара без ПДВ-а, односно 2.997.060,00 динара са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

Основни подаци о добављачу: "Југоградња" доо из Београда, ул. Др. Велизара Косановића бр. 22, матични број : 07794517, ПИБ 100015945

Период важења уговора: 60 дана

Околности које представљају основ за измену уговора: Нaручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2020.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.