logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Позив за подношење понуда - Извођење радова на санацији тротоара (пешачких стаза) на територији градске општине Младеновац – I фаза

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији тротоара (пешачких стаза) на територији градске општине Младеновац - I фаза, ЈНМВ бр. 3.14/2020.

Врста предмета: Радови.

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45233161 - радови на изградњи пешачких стаза, 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза

Опис предмета јавне набавке: радови на санацији тротоара

Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају обавезне услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове које је прописао наручилац у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/
Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:
Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: "Понуда за јавну набавку извођења радова на санацији тротоара (пеашчких стаза) на територији ГО Младеновац – I фаза, ЈНМВ број 3.14/2020 - НЕ ОТВАРАТИ", уколико понуђач подноси понуду за обе партије, односно „Понуда за набавку извођења радова на санацији тротоара (пешачких стаза) на територији ГО Младеновац, ЈНМВ број 3.14/2020– Партија ___ (навести број партије) - НЕ ОТВАРАТИ“ уколико понуђач подноси понуду за одређену партију, најдаље до 28.5.2020. године до 12,00 часова, на адресу Градска општина Младеновац, Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац.
На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
У случају да се подноси заједничка понуда, на полеђини морају бити наведени сви учесници заједничке понуде и назначен водећи члан групе понуђача.
Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 28.5.2020. године са почетком у 12,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт:
За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПРЕУЗМИТЕ :КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2020.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.